Jak společnost Deeply.cz vydělává na veřejné nevědomosti….

Umělá inteligence a její použití > Zajímavosti > IT Servis > Jak společnost Deeply.cz vydělává na veřejné nevědomosti….

Jak společnost Deeply.cz vydělává na veřejné nevědomosti….

Umělá inteligence deeply.cz má nedostatky, nevytváří přesné obsahy na míru a je majiteli zneužívána.

Umělá inteligence ještě stále není schopna generovat obsah na stejné úrovni jako člověk. ačkoli umělá inteligence udělala v posledních letech velké pokroky, stále má problémy s porozuměním kontextu a nuancím lidského jazyka.

Při generování textu dokáže umělá inteligence vytvořit gramaticky správné věty, ale často postrádají hlubší smysl a provázanost. Chybí jim logická struktura a koherence delšího textu. Umělá inteligence také není schopna vytvořit původní myšlenky a nápady jako člověk.

Podobná omezení platí i pro generování obrázků. dokáže vytvořit obrázky na základě textového popisu, není možné přesně interpretovat detaily zadání. Výsledky jsou často jen přibližné a postrádají jemné nuance, které člověk dokázal zachytit.

Z těchto důvodů je umělá inteligence stále nedokonalá a má dobré schopnosti v porovnání s lidskou kreativitou a inteligencí. Aby se mohla více přiblížit lidským schopností, je potřeba další výzkum a vývoj v této oblasti.

Zneužití umělé inteligence

Umělá inteligence má stále dostatečnou schopnost a není relevantní dělat vše, co si lidé často myslí. Bohužel některé firmy těží ze zkreslených představ veřejnosti o schopnostech umělé inteligence a slibují nerealistické výsledky, kterých aktuální technologie nejsou schopny dosáhnout.

Například slibují, že umělá inteligence dokáže automaticky vytvořit obsah na libovolné téma nebo vygenerovat obrázky podle zadání. Ve skutečnosti sliby výrazně převyšují současné možnosti těchto umělých inteligence. Přestože v posledních letech došlo k velkému pokroku, AI stále k kreativitě a plnému soudu nahradil lidskou pokrok.

Dalším zneužitím je nabízení služeb umělé inteligence široké veřejnosti, které ve skutečnosti nepřináší takovou přidanou hodnotu, jak tvrdí. Jde spíše o nástroje pro amatéry, které slibují víc, než ve skutečnosti dokáží splnit. Je třeba mít se při využívání služeb umělé inteligence na pozoru a nevěřit zcela nerealistickým slibům.

Případová studie: Deeply.cz

Firma deeply.cz se prezentuje jako průkopník v oblasti využití umělé inteligence. Nabízím služby jako automatické generování textů, obrázků a videí pomocí AI. Z pohledu běžného uživatele mohou tyto služby působit impozantně. Ve skutečnosti ale jde spíše o základní aplikace umělé inteligence bez hlubších schopností.

Deeply.cz například nabízí generování článků na zadané téma. Ve skutečnosti jde ale pouze o jednoduché skládání vět z předpřipravených vzorů bez hlubší analýzy tématu. výsledné texty postrádají sloh a koherenci. Podobné je to s generováním obrázků. Systém dokáže vytvořit obrázky podle zadaných hesel, ale nemá schopnost skutečné kreativity a porozumění kontextu.

Firma Deeply.cz se snaží využít neznalosti veřejnosti v oblasti možností umělé inteligence a prezentuje své jednoduché aplikace jako pokročilé technologie. Ve skutečnosti ale jde spíše o povrchní využití AI pro amatéry bez hlubších problémů porozumění.

Jak rozpoznat zneužití umělé inteligence

Umělá inteligence je stále relativně nová technologie a její schopnosti bývají často přeháněny. Při posuzování nabídek služeb založených na AI by si lidé měli položit následující otázky:

Varovné signály nadsazování schopností umělé inteligence

 • Slibuje AI „lidskou úroveň“ porozumění nebo kreativity?
 • Tvrdí, že AI dokáže splnit jakýkoli úkol bez omezení?
 • Slibuje vytvoření komplexního unikátního obsahu na profesionální úrovni?
 • Prezentuje AI jako schopnou „myslet“ a jednat nezávisle bez lidské kontroly?

Otázky, které by si lidé měli klást před nákupem takových služeb

 • Jaké jsou konkrétní schopnosti této AI služby a její omezení?
 • Bude výstup AI kontrolován a editován člověkem před publikováním?
 • Jaká úroveň kvality a originality obsahu lze očekávat?
 • Jak je zajištěna etická a odpovědná aplikace AI?
 • Jak je zajištěna transparentnost ohledně zdrojů a metod použitých při tvorbě obsahu?

Ověření skutečných schopností

 • Vyžádat si ukázky vytvořeného obsahu
 • Porovnat s obsahem vytvořeným lidmi v daném oboru
 • Ověřit, zda obsah splňuje etické standardy a neporušuje autorská práva
 • Nechat si vysvětlit konkrétní metody a technologie použité při tvorbě obsahu

Je důležité přistupovat ke slibům AI s kritickým myšlením. Pokud zní nabídka příliš dobře na to, aby mohla být pravdivá, pravděpodobně pravdivá není. S rozšiřujícím se využitím AI je potřeba ověřovat skutečné schopnosti technologií a předcházet jejich zneužití.

Etické využití umělé inteligence

Firmy by při prodeji služeb umělé inteligence měly postupovat maximálně transparentně a zodpovědně. Je důležité, aby zákazníci přesně věděli, co mohou od produktů založených na umělé inteligenci očekávat a jaká jsou jejich omezení.

Firmy by neměly přehánět schopnosti svých produktů ani uvádět zákazníky v omyl ohledně toho, co umělá inteligence dokáže. Místo toho by mělo být otevřeně komunikovat, v čem jsou tyto technologie prospěšné a kde naopak naráží na limity.

Doporučuje se, aby firmy prodávající služby umělé inteligence:

 • Jasně vysvětlily, jak jejich produkty fungují a co přesně dokážou
 • Uvedly konkrétní příklady použití a omezení produktů
 • Popsaly způsoby testování a ověřování přesnosti modelů umělé inteligence
 • Poskytly možnost vyzkoušet produkty před koupí
 • Nabízím podporu a vzdělávání pro zákazníky
 • Měly jasná etická pravidla pro vývoj a použití umělé inteligence

Takový přístup pomůže budovat důvěru v produkty umělé inteligence a zajistí, aby nedocházelo k jejich zneužití nebo nesprávnému použití. Otevřenost a transparentnost jsou klíčem k etickému využití této technologie.

Budoucnost umělé inteligence

Odborníci předpovídají, že umělá inteligence se v následujících letech zaměří na tyto oblasti:

 • Větší schopnost porozumět přirozené řeči a vést přirozený dialog s člověkem. Nyní je konverzace s AI velmi omezená.

 • Lepší schopnost vyvozovat závěry a odpovídat na složité otázky. Dnešní AI většinou odpovídá přímo na položenou otázku bez hlubšího porozumění kontextu.

 • Zlepšení zobecňování znalostí. Současná AI se učí jen na datech, na kterých byla trénována. Budoucí systémy by měly použít aplikaci naučených znalostí iv nových situacích.

 • Větší transparentnost a vysvětlitelnost rozhodování AI. Dnes je často nejasné, jak AI dospěla ke konkrétnímu závěru.

 • Lepší zvládání nejistoty a práce s neúplnými informacemi, podobně jako lidé.

 • Vývoj obecné AI, která dokázala řešit různorodé úlohy, ne jen úzce specializované aplikace.

Aby se předešlo zneužití, je potřeba jednoznačně etická pravidla pro vývoj a nasazení AI. Systémy by měly být testovány, aby se předešlo nezamýšleným důsledkům. Důležitá je i kontrola nad AI, aby nemohla nepozorovaně překročit dané hranice. Klíčová je také diverzita vývojářů, aby systémy neobsahovaly skryté předsudky. S rozvojem AI je nutná široká veřejná diskuze o jejím vhodném využití.

Závěr

Je zřejmé, že i přes velký pokrok v umělé inteligenci mají aktuální AI systémy stále výrazná omezení. Nemohou zcela nahradit lidskou kreativitu a schopnost porozumět komplexním problémům.

Je proto důležité mít na paměti, že zneužití AI může v konečném důsledku poškodit důvěru veřejnosti v umělou inteligenci. Je třeba pečlivě zvažovat etické aspekty nasazení AI a primárně usilovat o prospěch lidí.

Přestože má umělá inteligence stále své nedostatky, můžeme očekávat velký pokrok v následujících letech. Pokud budeme AI vyvíjet a využívat zodpovědně jako respekt k, můžeme do budoucna v mnoha ohledech pomoci zlepšit životy. Klíčové bude najít nejlépe mezi technologickým pokrokem a hodnotami.